------------------------ nullCommunity TEST START ---------------------


------------------------ nullCommunity TEST FINISHED ---------------------